Bewind, curatele en mentorschap

Soms zijn mensen niet meer in staat om hun eigen belangen goed waar te nemen. Bijvoorbeeld op financieel gebied, maar soms ook op het gebied van verzorging of andere niet-financiële belangen. Voor deze gevallen kent de wet speciale beschermingsmaatregelen, zoals bewind, curatele en mentorschap.
Wools Bloemen van Schaijk Advocaten kan u bijstaan als u betrokken bent bij deze beschermingsmaatregelen. Bijvoorbeeld als u zelf onder curatele of onder bewind bent gesteld, maar ook als u vindt dat iemand anders beschermd moet worden. Daarnaast staan onze advocaten bewindvoerders en curators bij.

Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

–   Het voeren van een klachtprocedure tegen of namens de bewindvoerder / curator (ook in hoger beroep)
–   Het aanvragen van een beschermingsmaatregel of het voeren van verweer in deze procedure
–   Het bijstaan van bewindvoerders of curatoren in geschillen met anderen (bijvoorbeeld om de betrokkene te beschermen).

Let op: Voor het indienen van een verzoek (aanvraag) tot ondercuratelestelling, onderbewindstelling of het uitspreken van een mentorschap bij de kantonrechter kan geen toevoeging worden verleend.
Ook voor het indienen van een klacht tegen de curator/bewindvoerder/ mentor, een verzoek tot ontslag van de curator/bewindvoerder/mentor of een verzoek tot opheffing van de beschermingsmaatregel, kan geen toevoeging worden verkregen als de zaak bij de kantonrechter dient.

Voor een feitelijk complexe zaak of het juridisch inhoudelijk verweer voeren tegen een verzoek tot ondercuratelestelling, onderbewindstelling of het uitspreken van een mentorschap (een verzoek dat door een ander dan de rechtzoekende is ingediend) kan soms wel een toevoeging verstrekt worden.
Dat kan ook als de rechtzoekende de (voormalig) curator/bewindvoerder/mentor aansprakelijk wil stellen omdat er schade is ontstaan door slecht handelen van die curator/bewindvoerder/mentor.

In geval van Hoger Beroep kan wel een toevoeging worden verkregen.

Als er geen recht op een toevoeging bestaat, dan kunnen wij onze diensten enkel op basis van ons uurtarief aanbieden. In geval van bewind of curatele dient de bewindvoerder/curator daar wel tevoren mee in te stemmen.